назад до новин
Львівський університет 23.05.19

Львівський університет – це класичний вищий навчальний заклад із довготривалими традиціями та потужними науковими школами у поєднанні із сучасними інноваційними трендами, має особливу місію:

  • визначати і реалізуватиосвітні та науковістандарти;
  • генеруватизміни, якіпотребуєрегіон, країна та світ;
  • формуватиособистість – носіяінтелектуального та інноваційногопотенціалу.

З лютого 2015 року в університетіфункціонуєфакультет педагогічноїосвіти.Йоговідкриття стало результатом формуваннябагатолітніхакадемічнихтрадиційпедагогічноїпідготовкивипускників.

Кафедра початкової та дошкільної освіти створена у 2013 році як кафедра початкової та корекційної освіти у структурі філологічного факультету. З 2015 року як самостійний структурний підрозділ розпочав роботу факультет педагогічної освіти і тоді ж набула самостійного статусу кафедра початкової та дошкільної освіти.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за двома напрямами на денній та заочній формах навчання:

– початкова освіта (освітній рівень «бакалавр» та освітньо-професійна програма «магістр»)

– дошкільна освіта (освітній рівень «бакалавр» та освітньо-професійна програма «магістр»)

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над розробкою наукових тем: «Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності» (0116U001693) та «Педагогічна наука та освіта у класичному університеті: акмеологічний підхід» (0116U001694).

Викладачі кафедри займаються науковими дослідженнями, розробкою та вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, підготовкою підручників та навчальних посібників, наукових та науково-методичних публікацій з проблем дошкільної та початкової освіти; викладачі кафедри виступають опонентами докторських та кандидатських дисертацій, працюють над дисертаційними дослідженнями, готують відгуки про автореферати, рецензії на наукові та методичні праці, беруть участь у проведенні та роботі наукових конференцій, семінарів різного рівня. Студентикафедриберуть участь у Всеукраїнськихстудентськихолімпіадах та конкурсах студентськихнауково-досліднихробіт.

За періодіснуваннякафедриорганізовано:

  • двіМіжнароднінауково-практичніконференції «Актуальніпроблемипочатковоїосвіти та інклюзивногонавчання у світлієвроінтеграції» (2015 р., 2016 р.) у межах плану роботи факультету педагогічноїосвіти;
  • двістудентськітематичніконференції з нагодирічницістворення факультету педагогічноїосвіти «Сучасні погляди та актуальніпроблемипедагогічноїосвіти», березня 2016 р., березень 2017 р. (за матеріаламиконференцій видано збірники тез);
  • студентськіолімпіади в межах факультету педагогічноїосвіти.

 

Кафедра спеціальноїосвіти та соціальноїроботи

Завідує – професорОстровська К. О.

Наукові теми кафедри:

  • Психолого-педагогічні засади корекційногонавчання і реабілітаціїосіб з порушеннямирозвитку та інтеграційніаспектипідготовкифахівців до роботи в системіспеціальноїосвіти та в умовахінклюзії (науковийкерівник – доктор психол. наук, проф. Островська К.О.)
  • Зміст і технологіїпрофесійноїпідготовкифахівцівсоціальноїсфери (науковийкерівник – канд. пед. наук, доцент Кальченко Л.В.)